תקנון

תקנון תנאי שימוש באתר – Smarties Toys

 

חברת דפי השקעות ומסחר בע"מ  (להלן: "החברה") ח.פ. 515730927 – יבואנית בלעדית של מוצרי smart sketcher   בישראל, בעלת אתר www.smarties.toys (להלן: "האתר") שמחה להזמינך להשתמש וליהנות משירותי האתר. החברה מעמידה לרשות גולשי האתר פלטפורמה מתקדמת לקבלת מידע ורכישה. השימוש באתר ו/או בשירותי האתר יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. החברה ומנהלי האתר ישמחו לעמוד לרשותכם ולסייע לכם להפיק את המירב מחווית הגלישה באתר, קניה נעימה!

 1. תנאים כלליים

כל משתמש/גולש מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר המפורטים להלן (להלן: "תקנון האתר" או "התקנון"), וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה באתר מוצעים למכירה על ידי החברה והיא הצד שיישא באחריות הבלעדית בגין המכירה.

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים הכלולים בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי משתמשי וגולשי האתר.

 1. הזכות להשתתף במכירות באתר

כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמם עובד האתר יהיה זכאי להשתתף במכירות באתר.

החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות (או בחלק מהן), בהתבסס על שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש וזאת לרבות במקרים הבאים:

אם מסרת פרטים שגויים במתכוון.

אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.

אם השתמשת בשירות הניתן באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

אם השתמשת באתר או בשירות הניתן בו לצורך פרסום לשון הרע או דבר דיבה (כהגדרתם על פי דין) או לצורך פרסום תכנים לא נאותים, לא חוקיים או תכנים הפוגעים באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.

אם התחזית לאדם אחר (אדם – לרבות התאגדות כלשהי) במסגרת פעילותך באתר.

אם הפרת את תנאי הסכם זה.

אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום).

אם החברה תמצא כי פעלת באופן העלול לפגוע בשירותי ו/או גולשי האתר, אם פעלת באופן לא חוקי או בניגוד לכללי האתר.

 1. רכישת המוצרים באתר

במסגרת כל מכירה שתתפרסם באתר יופיע בעמוד המכירה תיאור קצר ותמציתי של כל מוצר ומוצר (לרבות המחיר המבוקש ותנאי מימוש המכירה). התיאור האמור נמסר באחריות החברה.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

החברה ממליצה לכל משתמשי האתר לבדוק את מחירי השוק של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר קודם לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתר. בחברה אינה מתחייבת כי המחירים באתר הם המחירים הנמוכים ביותר בשוק ו/או משקפים נאמנה אחוז הנחה מסוים (בהשוואה למחיר השוק). באחריות הרוכשים לבדוק את מחירי השוק קודם לרכישת מוצרים באתר.

רכישה במסגרת האתר הינה קנייה מידית של המוצר.

 1. קישורים באתר

במידה וישנו קישור (''לינק'') באתר המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

 1. אספקת מוצרים

אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אספקת המוצרים תבוצע באחריות החברה ובהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. זמני אספקה: עד 5 ימי עסקים

 1. תשלום

המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.

חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל הרכישה.

 1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה בכתב בלבד באמצעות פניה לצוות האתר באמצעות פרטי הקשר המופיעים בקישור "צור קשר" באתר. פנייה כאמור תכלול את פרטי המציע (כולל שם מלא, כתובת, מספר ת"ז, כתובת דואר אלקטרוני, מספק טלפון וכו'), את פרטי ההזמנה ואת סיבת הביטול. ביטול יתאפשר אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (להלן: ''חוק הגנת הצרכן'').

ביטול העסקה תעשה בתוך 14 יום מקבלת המוצר ע"י החזרתו לנקודות חלוקה של צ'יטה שופ הסמוכה לביתו ללא תשלום עלויות משלוח.

בעת ביטול עסקה על הלקוח החובה להשיב המוצר לחברה באריזתו המקורית כשהוא שלם ותקין ללא כל פגיעה ו/או נזק ו/או פגם כלשהו.

לא ניתן להשיב מוצרים שנפתחו ונעשה בהם שימוש כלשהו.

בביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור 5% משווי העסקה אך לא למעלה מ- 100 ₪ כמתחייב ע"פ החוק, במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם.

למרות האמור לעיל, כחברה המאמינה במוצרים שלה, אנו מציעים החזרות חינם עם זיכוי כספי מלא לאחר פתיחה והתרשמות, מכל סיבה שהיא ללא אותיות קטנות, תוך 14 יום מיום הרכישה. 

 1. ביטול מכירות מצד החברה ו/או המוכר

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 1. סודיות ופרטיות

החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות.

מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

החברה לא תעביר את פרטיי הלקוחות לצד ג'. 

 1. תכני משתמשים באתר

ייתכן ואתר החברה יכלול הערות, הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או תכנים אחרים מצד המשתמשים.

חל איסור על פרסום תוכן שהוא בלתי חוקי, מגונה, מאיים, משמיץ, פוגע בפרטיותו של אדם, מפר את זכויותיו של צד ג' כלשהו, או באופן אחר פוגע בצד שלישי או מעורר התנגדות.

חל איסור על פרסום תוכן שהוא מורכב, מכיל וירוסים, קמפיינים פוליטיים, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, מסות של מיילים או כל סוג אחר של דואר זבל ("spam").

החברה שומרת לעצמה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר או למחוק תכנים כאמור.

 1. אחריות

המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברה.

החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.

האחריות על המוצרים באתר הינה ל - 6 חודשים מיום רכישתם והינה לכשלים טכניים בלבד. האחריות לא תחול במקרה של שימוש לא נאות במוצר. הרכבה לקויה של החלקים או נזק פיזי הנגרם על ידי הלקוח, עלול לגרום לפקיעתה של האחריות. 

 1. קניין רוחני

כל התוכן הנמצא באתר, הוא רכושה הבלעדי של החברה או תוכן שניתן לחברה ברישיון ו/או בהיתר מפורש מטעם בעלי התוכן. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.

 1. דין ושיפוט

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.